คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤทัยธรณ์ อุทัยวิริยะกุล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวัฒน์ มาลัย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุรีพร อาสานอก
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุภาวดี อัครชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พรทิพย์ เลี่ยมไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายรักษาความสะอาดห้องเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเตชสิทธิ์ โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายรักษาความสะอาดห้องน้ำ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันย์ชนก พิมอุบล
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายปรมัตถ์ กล้าหาญ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีรัตน์ ศรีเชียงหา
ตำแหน่ง : เลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3