คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย พันธ์แก่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาฯ/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เข็มทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/ผู้ใหญ่บ้านดอนยาวน้อย หมู่ 6
ชื่อ-นามสกุล : คุณกุลณัฐศิริ พิลาภ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/ผู้ใหญ่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเมี้ยน สอนใต้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงพร พิผ่วนนอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/ผู้ใหญ่บ้านหนองตะเข้ หมู่ 13
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรศักดิ์ ค้าเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ/ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิธาร ช่างทอง
ตำแหน่ง : เลขาคณะกรรมการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินประชาสรรค์