ทำเนียบบุคลากร

นายวิธาร ช่างทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์อนุวัตร ปุ่นนอก
ครู คศ.3

นางเฟื่องรัชฎา คีรีวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิภาวดี วงค์ษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุภาพร รัชตะแดงดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางมลิวัลย์ ช่างทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอ้อยทิพย์ สินนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุนีรัตน์ พลดงนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรเดช สรสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจา ตุ่มนอก
ครู คศ.2

นายจักรพันธุ์ ณ เชียงใหม่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโสภนา สรรพการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกิจจาภา วงศ์รัตนเพ็ญศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพิมลวรรณ อัตวีระพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอุษา ผาผง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายพิทักษ์ พันธุ์ธงไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรีรัตน์ อาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายธวัชชัย กล้าหาญ
ช่างไฟฟ้า 3

นางสาวสายใจ แปลกไธสง
คุณครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพเยาว์ หาญกล้า
พนักงานธุรการ

นางสาวปาริชาติ กล้าหาญ
ครูจ้างสอน