พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์
3.  จัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  เอื้อต่อการเรียนรู้
4.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา