วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

"นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม
จัดสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"