สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

- คำขวัญโรงเรียน
           " สะอาด  มีวินัย  สุภาพ  ตรงต่อเวลา "