ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขี้เหล็ก 
เทศบาลตำบลวังหิน  อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30360
 
....................&&@@&&..................
 
          เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลวังหิน วัดดอนยาวน้อย นายแจ่ม ประจง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และครูผู้สอนคือ นายบุญตา ช่างเหล็ก 
รวม ๒ คน เปิดสอนชั้นประถมปีที่ ๑-๔ 
 
     -  ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ คณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา จึงย้ายมาสร้างที่ปัจจุบันนี้ 
     -  ปี พ.ศ. ๒๔๑๒ จัดสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ฉ เตี้ย จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้อง ปัจจุบันขอและทำการรื้อถอนแล้ว 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวังหินประชาสรรค์และเปิดสอนชั้นประถมปีที่ ๕ พร้อมทั้งสร้างบ้านพักครูด้วย ๑ หลัง รือถอนแล้วปี ๒๕๔๒ 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างอาคารเรียน ป ๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างโรงฝึกงาน แบบ ต๑๒ งบ ๖๐,๐๐๐ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างถังน้ำฝน ฝ.๓๓ งบ ๔๒,๒๓๖ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๕ ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน งบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต่อเติมชั้นล่าง ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ๓ ห้อง 
     - ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างถังน้ำฝน ฝ.๓๐ พิเศษ งบ ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมสนามบาส ๑ สนาม งบ ๑๒๘,๐๐๐ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดขยายโอกาสเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนระดับมัธยมต้นปีแรก 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖ ๑ หลัง ๔ ห้อง งบ ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างส้วม สปช ๖๐๑/๒๖ ๑ หลัง ๒ ที่ งบ ๘๐,๐๐๐บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างถังน้ำฝน ฝ.๓๐พิเศษ งบ ๖๑,๐๐๐ บาท 
     -  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างอาคารเรียน สปช๑๐๕/๒๖ ๑ หลัง ๔ ห้อง งบประมาณ ๑๖๕๐,๐๐๐ บาท 
 
  ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓